Algemene voorwaarden

Om onduidelijkheid te voorkomen hebben wij onze algemene voorwaarden laten vastleggen. Bij het boeken van een fotoshoot of trouwreportage zul je hierop gewezen worden en ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Together Forever Pictures. Together Forever Pictures is niet verantwoordelijk voor het niet lezen van de algemene voorwaarden door de klant.

Definities

 1. Together Forever Pictures; tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 2. De klant; de persoon of personen waarmee Together Forever Pictures de overeenkomst gesloten heeft, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaard.
 3. Opdracht; de dienst of het product dat door Together Forever Pictures geleverd zal worden.
 4. Offerte; alle aanbiedingen van Together Forever Pictures aan de klant waarvan het doel is een overeenkomst aan te gaan.
 5. Overeenkomst; de overeenkomst van een opdracht tussen Together Forever Pictures en de persoon of personen waarmee de overeenkomst gesloten wordt (klant).
 6. Schriftelijk; hierbij wordt ook elektronische communicatie aanvaard, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant.
 7. Annuleren; beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Together Forever Pictures en de klant, inclusief alle offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten.
 2. Voorwaarden gesteld door de klant die afwijken, of niet voorkomen, in deze algemene voorwaarden zijn voor Together Forever Pictures slechts bindend indien Together Forever Pictures deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

Offerte

 1. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Het aanbod wat gedaan is in de offerte is 3 dagen geldig.
 3. Alle door Together Forever Pictures genoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.
 4. Wanneer de klant de offerte aanneemt dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan Together Forever Pictures. Wanneer de klant dit nalaat, maar er wel mee instemt of althans die indruk daartoe wekt, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 5. Na aanvaarding van de opdracht kan de overeenkomst alleen met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd. Together Forever Pictures is in dit geval bevoegd om de prijs zoals overeengekomen aan te passen.
 6. Together Forever Pictures kan een opdracht weigeren indien na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering van de opdracht voor Together Forever Pictures onaanvaardbaar maken.

Vergoeding & Uitvoering

 1. De klant betaald de door Together Forever Pictures gehanteerde vergoeding, tenzij tussen klant en Together Forever Pictures een aparte vergoeding is afgesproken.
 2. Together Forever Pictures zal de opdracht naar hun beste inzicht en kunnen, uitvoeren, in de stijl en de kwaliteit waarin Together Forever Pictures gebruikelijk werkt.
 3. Together Forever Pictures heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 4. In geval van overmacht of falen van techniek is Together Forever Pictures aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.

Betalingsvoorwaarden

 1. Together Forever Pictures zal na het maken van de boeking door de klant een (digitale) factuur sturen voor het door de klant verschuldigde bedrag.
 2. Pas na het doen van de betaling is de overeengekomen datum voor uitvoering van de opdracht definitief. Voor bruidsreportages wordt een aanbetaling van 25% gevraagd. Voor het resterende bedrag wordt één dag na het plaatsvinden van de bruiloft een factuur toegestuurd.
 3. Levering van foto’s, een album, of digitale bestanden en video’s vindt pas plaats na ontvangst van de volledige betaling door de klant.
 4. Wordt de factuur niet voldaan, dan zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Dit wordt in rekening gebracht als op de eerste en tweede herinnering geen reactie komt.

Aansprakelijkheid

 1. Together Forever Pictures is niet aansprakelijk voor enige schade die voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van Together Forever Pictures. De aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. In het geval van verzekerde schade, geldt de aansprakelijkheid tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.
 2. Together Forever Pictures is niet aansprakelijk voor het uitblijven van resultaat tijdens een reportage en/of schade die hier direct of indirect door ontstaat. Together Forever Pictures zal hun uiterste best doen en ervoor te zorgen dat de reportage naar wens verloopt.
 3. Together Forever Pictures kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk dan wel materiële schade tijdens een foto of video sessie.

Levering & bestellingen

 1. Together Forever Pictures levert de beelden in hoge resolutie jpg- en/of mp4-bestanden. Deze bestanden zijn gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd op licht, kleur, contrast en uitsnede. Together Forever Pictures doet verder een beeldbewerking naar eigen inzicht, passend bij de stijl van Together Forever Pictures. Er worden geen originele RAW bestanden aan de klant geleverd.
 2. Together Forever Pictures hanteert, tenzij anders is overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Als richtlijn wordt 4 weken aangehouden. Bij een bruidsreportage 8 weken en een fotoalbum 4 weken na het afleveren van de digitale bestanden.
 3. Worden foto’s of video’s of andere fotoproducten verzonden, inclusief digitale bestanden, dan zijn deze vanaf het moment van verzending voor risico van de klant tot het moment dat de producten door Together Forever Pictures onbeschadigd retour zijn ontvangen.
 4. Voor de levertijd van fotografische producten is Together Forever Pictures soms afhankelijk van derden. Hierdoor kan de geschatte levertijd gesteld onder punt 28 niet gegarandeerd worden en is Together Forever Pictures niet aansprakelijk voor vertragingen van leveringen die door de leverancier zijn ontstaan.
 5. Together Forever Pictures werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien het beeldscherm niet gekalibreerd is.
 6. Together Forever Pictures is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt anders dan de door de fotograaf gebruikte of geadviseerde leveranciers.

Annulering

 1. De klant kan de opdracht uitsluitend per telefoon of e-mail annuleren en voorzien van een geldige reden.
 2. Annuleren van een gemaakte afspraak dient maximaal 48 uur – bij ziekte uiterlijk 24 uur van tevoren – voor de geplande afspraak gedaan te worden en afhankelijk van de reden wordt een nieuwe afspraak gepland.
 3. Bij annulering van de overeenkomst en het niet plannen van een nieuwe afspraak wordt 25% van het totale bedrag in rekening gebracht. Eventueel gedane aanbetalingen worden na annulering niet vergoed.
 4. Vliegen met de drone is onmogelijk in harde regen. Bij een slechte weersvoorspelling mag de afspraak maximaal 24 uur van te voren verplaatst worden door de klant. In overleg wordt een nieuwe afspraak gepland. Bij twijfel wordt uiterlijk in de ochtend op de dag van de afspraak gezamenlijk een beslissing genomen. Als de klant besluit om ondanks een slechte weersvoorspelling de opdracht door te laten gaan dan gaat Together Forever Pictures ter plekke kijken naar de mogelijkheden. Together Forever Pictures is niet aansprakelijk voor het niet kunnen vliegen met de drone.
 5. Bij afspraken geldt te allen tijde dat wanneer Together Forever Pictures door omstandigheden of onmacht niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, Together Forever Pictures hiervoor niet verantwoordelijk is. In overleg met de klant zal een nieuwe afspraak gepland worden. In geval van een bruidsreportage, verzorgt Together Forever Pictures, voor zover redelijkerwijs mogelijk, een vervangende fotograaf of videograaf.

Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en Together Forever Pictures dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na de afspraak schriftelijk aan Together Forever Pictures te worden medegedeeld. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijk aan Together Forever Pictures te worden medegedeeld.
 2. Klachten die buiten de gestelde termijn in punt 38 binnen komen worden niet in behandeling genomen.
 3. De betalingsverplichting blijf gelden, ook wanneer er een klacht is ingediend.
 4. Together Forever Pictures heeft het recht binnen redelijk termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.

Auteursrecht

 1. Het auteursrecht van de foto’s en video’s ligt bij Together Forever Pictures. Deze blijft te allen tijde eigenaar van alle beelden.
 2. De klant geeft Together Forever Pictures toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog, portfolio en sociale media) en in drukwerk (zoals visitekaartjes en flyers). De klant ontvangt voor het gebruik geen financiële tegemoetkoming.
 3. De klant is verplicht naamsvermelding van Together Forever Pictures te gebruiken bij publicatie van de foto’s op sociale media kanalen of elders op het internet.
 4. Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking (denk aan uitsnede, collages, kleuren, contrast etc.) dan dat deze zijn aangeleverd door Together Forever Pictures.
 5. De geleverde digitale bestanden op USB-stick of via het fotoprogramma pixieset geven de klant het recht voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media, zonder de toestemming en naamsvermelding van de fotograaf. Het is ook niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de toestemming en naamsvermelding Together Forever Pictures.
 6. Bij inbreuk op deze auteursrechten rekent Together Forever Pictures een vergoeding toe van tenminste 100% van de gebruikelijke licentievergoeding, zonder recht te verliezen op een vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Portretrecht

 1. Together Forever Pictures behoudt het recht om de gemaakt foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals beschreven in punt 42. Wanneer de klant een specifieke foto niet online terug wil zien kan dit per mail worden doorgegeven.
 2. Indien instellingen, organisaties of personen vinden dat geplaatste foto’s en video’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit, dan kunnen zij zich onder vermelding van gegronde redenen melden. Together Forever Pictures zal deze foto’s en video’s, indien de redenen door hun gegrond worden verklaard, zo snel mogelijk van de website verwijderen.
 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Privacy

 1. Together Forever Pictures zal in geen geval persoonlijke gegevens (denk aan e-mail, telefoon, adres) zoals bij haar bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden. Bekijk de privacyverklaring voor meer informatie.

Toepasselijk recht

 1. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.